Uncategorized

Эрчим хүчний Н.Тавинбэх сайд 21.5 ТЭРБУМЫН таван ГАЗАРТАЙ

Эрчим хүчний сайд Н.Тавинбэхийн хувийн орлого буурсан ч гэр бүлийн орлого нэмэгдэж 196,289,440 төгрөг болжээ. 3 нийтийн орон сууцтай бө үүнийгээ 235,000,000 төгрөгөөр үнэлсэн юм. Мөн Ямаа-170, Хонь- 1510, Үхэр – 380, Адуу – 600 464,200,000 үнэтэй гэж мэдүүлсэн. 21,5 тэрбумын 5 газартай хэмжээ нь 611,65 га юм. Хадгаламж нь 54,602,060 төгрөг. 23 саяын машинтай. Эрчим хүчний сайд Н.Тавинбэхийн хувийн орлого буурсан ч гэр бүлийн орлого нэмэгдэж 196,289,440 төгрөг болжээ. 3 нийтийн орон сууцтай бө үүнийгээ 235,000,000 төгрөгөөр үнэлсэн юм. Мөн Ямаа-170, Хонь- 1510, Үхэр – 380, Адуу – 600 464,200,000 үнэтэй гэж мэдүүлсэн. 21,5 тэрбумын 5 газартай хэмжээ нь 611,65 га юм. Хадгаламж нь 54,602,060 төгрөг. 23 саяын машинтай. Эрчим хүчний сайд Н.Тавинбэхийн хувийн орлого буурсан ч гэр бүлийн орлого нэмэгдэж 196,289,440 төгрөг болжээ. 3 нийтийн орон сууцтай бө үүнийгээ 235,000,000 төгрөгөөр үнэлсэн юм. Мөн Ямаа-170, Хонь- 1510, Үхэр – 380, Адуу – 600 464,200,000 үнэтэй гэж мэдүүлсэн. 21,5 тэрбумын 5 газартай хэмжээ нь 611,65 га юм. Хадгаламж нь 54,602,060 төгрөг. 23 саяын машинтай. Эрчим хүчний сайд Н.Тавинбэхийн хувийн орлого буурсан ч гэр бүлийн орлого нэмэгдэж 196,289,440 төгрөг болжээ. 3 нийтийн орон сууцтай бө үүнийгээ 235,000,000 төгрөгөөр үнэлсэн юм. Мөн Ямаа-170, Хонь- 1510, Үхэр – 380, Адуу – 600 464,200,000 үнэтэй гэж мэдүүлсэн. 21,5 тэрбумын 5 газартай хэмжээ нь 611,65 га юм. Хадгаламж нь 54,602,060 төгрөг. 23 саяын машинтай. Эрчим хүчний сайд Н.Тавинбэхийн хувийн орлого буурсан ч гэр бүлийн орлого нэмэгдэж 196,289,440 төгрөг болжээ. 3 нийтийн орон сууцтай бө үүнийгээ 235,000,000 төгрөгөөр үнэлсэн юм. Мөн Ямаа-170, Хонь- 1510, Үхэр – 380, Адуу – 600 464,200,000 үнэтэй гэж мэдүүлсэн. 21,5 тэрбумын 5 газартай хэмжээ нь 611,65 га юм. Хадгаламж нь 54,602,060 төгрөг. 23 саяын машинтай. Эрчим хүчний сайд Н.Тавинбэхийн хувийн орлого буурсан ч гэр бүлийн орлого нэмэгдэж 196,289,440 төгрөг болжээ. 3 нийтийн орон сууцтай бө үүнийгээ 235,000,000 төгрөгөөр үнэлсэн юм. Мөн Ямаа-170, Хонь- 1510, Үхэр – 380, Адуу – 600 464,200,000 үнэтэй гэж мэдүүлсэн. 21,5 тэрбумын 5 газартай хэмжээ нь 611,65 га юм. Хадгаламж нь 54,602,060 төгрөг. 23 саяын машинтай. Эрчим хүчний сайд Н.Тавинбэхийн хувийн орлого буурсан ч гэр бүлийн орлого нэмэгдэж 196,289,440 төгрөг болжээ. 3 нийтийн орон сууцтай бө үүнийгээ 235,000,000 төгрөгөөр үнэлсэн юм. Мөн Ямаа-170, Хонь- 1510, Үхэр – 380, Адуу – 600 464,200,000 үнэтэй гэж мэдүүлсэн. 21,5 тэрбумын 5 газартай хэмжээ нь 611,65 га юм. Хадгаламж нь 54,602,060 төгрөг. 23 саяын машинтай. Эрчим хүчний сайд Н.Тавинбэхийн хувийн орлого буурсан ч гэр бүлийн орлого нэмэгдэж 196,289,440 төгрөг болжээ. 3 нийтийн орон сууцтай бө үүнийгээ 235,000,000 төгрөгөөр үнэлсэн юм. Мөн Ямаа-170, Хонь- 1510, Үхэр – 380, Адуу – 600 464,200,000 үнэтэй гэж мэдүүлсэн. 21,5 тэрбумын 5 газартай хэмжээ нь 611,65 га юм. Хадгаламж нь 54,602,060 төгрөг. 23 саяын машинтай. Эрчим хүчний сайд Н.Тавинбэхийн хувийн орлого буурсан ч гэр бүлийн орлого нэмэгдэж 196,289,440 төгрөг болжээ. 3 нийтийн орон сууцтай бө үүнийгээ 235,000,000 төгрөгөөр үнэлсэн юм. Мөн Ямаа-170, Хонь- 1510, Үхэр – 380, Адуу – 600 464,200,000 үнэтэй гэж мэдүүлсэн. 21,5 тэрбумын 5 газартай хэмжээ нь 611,65 га юм. Хадгаламж нь 54,602,060 төгрөг. 23 саяын машинтай. Эрчим хүчний сайд Н.Тавинбэхийн хувийн орлого буурсан ч гэр бүлийн орлого нэмэгдэж 196,289,440 төгрөг болжээ. 3 нийтийн орон сууцтай бө үүнийгээ 235,000,000 төгрөгөөр үнэлсэн юм. Мөн Ямаа-170, Хонь- 1510, Үхэр – 380, Адуу – 600 464,200,000 үнэтэй гэж мэдүүлсэн. 21,5 тэрбумын 5 газартай хэмжээ нь 611,65 га юм. Хадгаламж нь 54,602,060 төгрөг. 23 саяын машинтай. Эрчим хүчний сайд Н.Тавинбэхийн хувийн орлого буурсан ч гэр бүлийн орлого нэмэгдэж 196,289,440 төгрөг болжээ. 3 нийтийн орон сууцтай бө үүнийгээ 235,000,000 төгрөгөөр үнэлсэн юм. Мөн Ямаа-170, Хонь- 1510, Үхэр – 380, Адуу – 600 464,200,000 үнэтэй гэж мэдүүлсэн. 21,5 тэрбумын 5 газартай хэмжээ нь 611,65 га юм. Хадгаламж нь 54,602,060 төгрөг. 23 саяын машинтай. Эрчим хүчний сайд Н.Тавинбэхийн хувийн орлого буурсан ч гэр бүлийн орлого нэмэгдэж 196,289,440 төгрөг болжээ. 3 нийтийн орон сууцтай бө үүнийгээ 235,000,000 төгрөгөөр үнэлсэн юм. Мөн Ямаа-170, Хонь- 1510, Үхэр – 380, Адуу – 600 464,200,000 үнэтэй гэж мэдүүлсэн. 21,5 тэрбумын 5 газартай хэмжээ нь 611,65 га юм. Хадгаламж нь 54,602,060 төгрөг. 23 саяын машинтай. Эрчим хүчний сайд Н.Тавинбэхийн хувийн орлого буурсан ч гэр бүлийн орлого нэмэгдэж 196,289,440 төгрөг болжээ. 3 нийтийн орон сууцтай бө үүнийгээ 235,000,000 төгрөгөөр үнэлсэн юм. Мөн Ямаа-170, Хонь- 1510, Үхэр – 380, Адуу – 600 464,200,000 үнэтэй гэж мэдүүлсэн. 21,5 тэрбумын 5 газартай хэмжээ нь 611,65 га юм. Хадгаламж нь 54,602,060 төгрөг. 23 саяын машинтай. Эрчим хүчний сайд Н.Тавинбэхийн хувийн орлого буурсан ч гэр бүлийн орлого нэмэгдэж 196,289,440 төгрөг болжээ. 3 нийтийн орон сууцтай бө үүнийгээ 235,000,000 төгрөгөөр үнэлсэн юм. Мөн Ямаа-170, Хонь- 1510, Үхэр – 380, Адуу – 600 464,200,000 үнэтэй гэж мэдүүлсэн. 21,5 тэрбумын 5 газартай хэмжээ нь 611,65 га юм. Хадгаламж нь 54,602,060 төгрөг. 23 саяын машинтай. Эрчим хүчний сайд Н.Тавинбэхийн хувийн орлого буурсан ч гэр бүлийн орлого нэмэгдэж 196,289,440 төгрөг болжээ. 3 нийтийн орон сууцтай бө үүнийгээ 235,000,000 төгрөгөөр үнэлсэн юм. Мөн Ямаа-170, Хонь- 1510, Үхэр – 380, Адуу – 600 464,200,000 үнэтэй гэж мэдүүлсэн. 21,5 тэрбумын 5 газартай хэмжээ нь 611,65 га юм. Хадгаламж нь 54,602,060 төгрөг. 23 саяын машинтай. Эрчим хүчний сайд Н.Тавинбэхийн хувийн орлого буурсан ч гэр бүлийн орлого нэмэгдэж 196,289,440 төгрөг болжээ. 3 нийтийн орон сууцтай бө үүнийгээ 235,000,000 төгрөгөөр үнэлсэн юм. Мөн Ямаа-170, Хонь- 1510, Үхэр – 380, Адуу – 600 464,200,000 үнэтэй гэж мэдүүлсэн. 21,5 тэрбумын 5 газартай хэмжээ нь 611,65 га юм. Хадгаламж нь 54,602,060 төгрөг. 23 саяын машинтай.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *