Uncategorized

ЭМД-аар дараах тусламж үйлчилгээнүүдийг үнэгүй авах боломжтой ШЭЙРЛЭЭД ХАДГАЛААД АВААРАЙ

Энэ удаагийн “Хөтөч” булангаараа даатгалаар бүрэн хөнгөлөгдөх эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнүүдийг хүргэж байна. Иргэн та ЭМДЕГ-тай гэрээт эмнэлгүүдээр үйлчлүүлэхдээ эрүүл мэндийн даатгалаа ашиглаж дараах үйлчилгээнүүдийг үнэгүй авах боломжтой юм. ЭМД-аар дараах амбулаторийн тусламж, үйлчилгээг үнэгүй авах боломжтой ЭМДҮЗ-ийн 01 дүгээр тогтоолын амбулаторийн тусламж, үйлчилгээнд 14 оношийн бүлэг хамаарах бөгөөд эдгээр бүх оношийн бүлэгт даатгуулагч-иргэн ямар нэгэн хамтын төлбөр төлөлгүй хэрэгцээтэй тусламж, үйлчилгээгээ авах боломжтой юм. Амбулаторийн тусламж, үйлчилгээ /Өвчний учир үзлэг, оношилгоо, шинжилгээ/ – Нийт зардал 57000 бөгөөд иргэн ямар нэг төлбөр төлөхгүй. Амбулаторийн тусламж, үйлчилгээ /Амбулаториор хийгдэх мэс ажилбар/- Нийт зардал 27000 бөгөөд иргэн ямар нэг төлбөр төлөхгүй. Амбулаторийн тусламж, үйлчилгээ /Өвчний учир үзлэг/ – Нийт зардал 15000 бөгөөд иргэн ямар нэг төлбөр төлөхгүй. Амбулаторийн тусламж, үйлчилгээ /Эрүүл мэндэд нөлөөлж буй нөхцөл байдал/ – Нийт зардал 17000 бөгөөд иргэн ямар нэг төлбөр төлөхгүй. Амбулаторийн тусламж, үйлчилгээ /Сэтгэцийн ба зан төрхийн эмгэгийнн үзлэг оношилгоо/ Нийт зардал 30000 бөгөөд иргэн ямар нэг төлбөр төлөхгүй. Шүдний тусламж, үйлчилгээ /Шүд амны хөндийн амбулаторийн тусламж, үйлчилгээ/ – Нийт зардал 48000 бөгөөд иргэн ямар нэг төлбөр төлөхгүй. Хэвийн явцтай жирэмсний хяналтын багц /Амбулаторийн үзлэг, хяналт, оношилгоо, шинжилгээ/ – Нийт зардал 342000 бөгөөд иргэн ямар нэг төлбөр төлөхгүй. Эрсдэлтэй жирэмсний хяналтын багц /Амбулаторийн үзлэг, хяналт, оношилгоо, шинжилгээ/ – Нийт зардал 572000 бөгөөд иргэн ямар нэг төлбөр төлөхгүй. Амбулаторийн хяналт – Халдварт өвчин /Амбулаторийн үзлэг, хяналт, оношилгоо, шинжилгээ/ – Нийт зардал 21000 бөгөөд иргэн ямар нэг төлбөр төлөхгүй. Амбулаторийн хяналт – Халдварт бус өвчин /Амбулаторийн үзлэг, хяналт, оношилгоо, шинжилгээ/ – Нийт зардал 41000 бөгөөд иргэн ямар нэг төлбөр төлөхгүй. Амбулаторийн хяналт – Хорт хавдар /Амбулаторийн үзлэг, хяналт, оношилгоо, шинжилгээ/ – Нийт зардал 43000 бөгөөд иргэн ямар нэг төлбөр төлөхгүй. Амбулаторийн хяналт – Cэтгэцийн эмгэг /Амбулаторийн үзлэг, хяналт, оношилгоо, шинжилгээ/ – Нийт зардал 16000 бөгөөд иргэн ямар нэг төлбөр төлөхгүй. Амбулаторийн хяналт – Гэмтэл, осол /Амбулаторийн үзлэг, хяналт, оношилгоо, шинжилгээ/ – Нийт зардал 32000 бөгөөд иргэн ямар нэг төлбөр төлөхгүй. Амбулаторийн хяналт – Мэс засын эмчилгээ /Амбулаторийн үзлэг, хяналт, оношилгоо, шинжилгээ/ – Нийт зардал 11000 бөгөөд иргэн ямар нэг төлбөр төлөхгүй. ЭМД-аар яаралтай тусламжийн үйлчилгээг үнэгүй авах боломжтой ЭМДҮЗ-ийн 2022 оны 01 дүгээр тогтоолын яаралтай тусламжид есөн оношийн бүлэг хамаарах бөгөөд эдгээр яаралтай тусламжийн нийт зардлыг 100 хувь эрүүл мэндийн даатгалын сангаас хариуцах юм. Яаралтай тусламж, үйлчилгээ /Улаан/ – Нийт зардал 2,033,000 бөгөөд иргэн ямар нэг төлбөр төлөхгүй. Яаралтай тусламж, үйлчилгээ /Шар А/ – Нийт зардал 556,000 бөгөөд иргэн ямар нэг төлбөр төлөхгүй. Яаралтай тусламж, үйлчилгээ /Шар В/ – Нийт зардал 91,000 бөгөөд иргэн ямар нэг төлбөр төлөхгүй. Яаралтай тусламж, үйлчилгээ – /Ногоон А/ – Нийт зардал 278,000 бөгөөд иргэн ямар нэг төлбөр төлөхгүй. Яаралтай тусламж, үйлчилгээ – /Ногоон B/ – Нийт зардал 43,000 бөгөөд иргэн ямар нэг төлбөр төлөхгүй. Яаралтай тусламж, үйлчилгээ /Цагаан/ – Нийт зардал 16,000 бөгөөд иргэн ямар нэг төлбөр төлөхгүй. Гэмтлийн яаралтай тусламж, үйлчилгээ /Улаан/ – Нийт зардал 2,033,000 бөгөөд иргэн ямар нэг төлбөр төлөхгүй. Гэмтлийн яаралтай тусламж, үйлчилгээ /Шар/ – Нийт зардал 214,000 бөгөөд иргэн ямар нэг төлбөр төлөхгүй. Гэмтлийн яаралтай тусламж, үйлчилгээ /Ногоон/ – Нийт зардал 161,000 бөгөөд иргэн ямар нэг төлбөр төлөхгүй. ЭМД-аар түргэн тусламжийн үйлчилгээг үнэгүй авах боломжтой Түргэн тусламжид ойрын болон алсын дуудлагаасаа хамаарсан таван оношийн бүлэг хамаарах бөгөөд эдгээр түргэн тусламжийн нийт зардлыг Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 100 хувь хариуцах юм. Түргэн тусламж /25 км хүртэл/ – Нийт 48,000 төгрөг бөгөөд иргэн ямар нэг төлбөр төлөхгүй. Түргэн тусламж /25-70 км хүртэл/ – Нийт 86,000 төгрөг бөгөөд иргэн ямар нэг төлбөр төлөхгүй. Түргэн тусламж /70-450 км/- Нийт 424,000 төгрөг бөгөөдиргэн ямар нэг төлбөр төлөхгүй. Түргэн тусламж /450-800 км/- Нийт 822,000 төгрөг бөгөөд иргэн ямар нэг төлбөр төлөхгүй. Түргэн тусламж /800 км дээш/- Нийт 1,500,000 төгрөг бөгөөд иргэн ямар нэг төлбөр төлөхгүй. Телемедициний тусламж үйлчилгээг үнэгүй авна “Телемедицин” гэдэг нь зайнаас анагааах, оношлох гэсэн утгатай бөгөөд харилцаа холбоо болон мэдээллийн технологийг ашигладаг гэдгээрээ онцлог юм. Телемедициний онлайн оношилгоо, эмчилгээ, зөвлөгөөг ЭМД-аар 100 хувь үнэ төлбөргүй авах боломжтой. Энэхүү тусламж үйлчилгээний нийт зардал 54,000 төгрөг байдаг бөгөөд иргэн ямар нэг хамтын төлбөр төлөхгүй аж. Бусад өдрийн эмчилгээг үнэ төлбөргүй хийлгэнэ Бусад өдрийн эмчилгээ гэдэгт дараах оношийн бүлгүүд багтах бөгөөд иргэн хувиасаа ямар нэгэн зардал гаргахгүй 100 хувь ЭМД-аар төлөгдөнө. Гемодиализ /эмийн эмчилгээ/ – Нийт зардал нь 165,000 бөгөөд иргэн төлбөр төлөхгүй. Хэвлийн диализ /эмийн эмчилгээ/ – Нийт зардал нь 59,000 бөгөөд иргэн төлбөр төлөхгүй. Хoрт хaвд.рын химийн өдрийн эмчилгээ /эмийн эмчилгээ/ – Нийт зардал нь 482,000 бөгөөд иргэн төлбөр төлөхгүй. Хoрт хaвд.рын химийн өдрийн бай эмчилгээ /эмийн эмчилгээ/ – Нийт зардал нь 4,000,000 бөгөөд иргэн төлбөр төлөхгүй. Хoрт хaвд.рын туяаны өдрийн эмчилгээ /энгийн туяа эмчилгээ/ – Нийт зардал нь 66,000 бөгөөд иргэн төлбөр төлөхгүй. Хoрт хaвд.рын туяаны өдрийн эмчилгээ /шугаман хурдасгуурын аргаар хийх туяа эмчилгээ/ – Нийт зардал нь 350,000 бөгөөд иргэн төлбөр төлөхгүй. Иод 131 эмчилгээ – Нийт зардал нь 670,000 бөгөөд иргэн төлбөр төлөхгүй. Дараах сэргээн засах эмчилгээний төлбөрийг ЭМД-ын сангаас бүрэн хариуцна ЭМДҮЗ-ийн 2022 оны 01 дүгээр тогтоолд сэргээн засах тусламж, үйлчилгээний эмчилгээний төлбөрийг 100 хувь эрүүл мэндийн даатгалын сангаас хариуцхаар тусгажээ.Сэргээн засах тусламж, үйлчилгээнд арьсны эмгэг, үе мөч, дотор, тархи, мэдрэлийн гаралтай сэргээн засах хэвтүүлэн эмчлэх гэх мэт 12 төрлийн оношийн бүлэг хамаардаг. Эдгээр бүх тусламж, үйлчилгээний төлбөр болох 20,000-1,771,000 төгрөгийн зардлыг 100 хувь Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас хариуцах юм Арьсний эмгэгийн сэргээн засах хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ – Нийт зардал нь 700,000 бөгөөд иргэн төлбөр төлөхгүй. Ахмадын сэргээн засах хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ – Нийт зардал нь 1,624,000 бөгөөд иргэн төлбөр төлөхгүй. Гэмтэл, согогын сэргээн засах хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ – Нийт зардал нь 1,539,000 бөгөөд иргэн төлбөр төлөхгүй. Дотрын эмгэгийн сэргээн засах хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ – Нийт зардал нь 1,634,000 бөгөөд иргэн төлбөр төлөхгүй. Тархи, мэдрэлийн гаралтай сэргээн засах хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ – Нийт зардал нь 1,771,000 бөгөөд иргэн төлбөр төлөхгүй. Үе мөч, тулгуур эрхтэний сэргээн засах хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ – Нийт зардал нь 1,320,000 бөгөөд иргэн төлбөр төлөхгүй. Хавдрын дараах сэргээн засах хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ – Нийт зардал нь 737,000 бөгөөд иргэн төлбөр төлөхгүй. Хүүхдийн сэргээн засах хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ – Нийт зардал нь 1,125,000 бөгөөд иргэн төлбөр төлөхгүй. Эх барих эмэгтэйчүүдийн сэргээн засах хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ – Нийт зардал нь 842,000 бөгөөд иргэн төлбөр төлөхгүй. Сэтгэцийн сэргээн засах хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ – Нийт зардал нь 832,000 бөгөөд иргэн төлбөр төлөхгүй. Сэргээн засахын амбулаторийн тусламж, үйлчилгээ – Нийт зардал нь 20,000 бөгөөд иргэн төлбөр төлөхгүй. Сэргээн засахын өдрийн эмчилгээ – Нийт зардал нь 150,000 бөгөөд иргэн төлбөр төлөхгүй. Хөнгөвчлөх эмийн эмчилгээг ЭМДС-гаас 100 хувь хариуцна ЭМДҮЗ-ийн 2022 оны 01 дүгээр тогтоолоор зохицуулагдах хорт хавдрын болон бусад өвчний үеийн хөнгөвчлөх эмийн эмчилгээний нийт зардал 880,000 төгрөг байдаг аж. Харин үүнийг Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 100 хувь хариуцна хэмээн ЭМДЕГ-аас мэдээлэв.
ДАРААГИЙН ЗӨВЛӨГӨӨ Айл гэрт буян хишиг тогтоон, цог хийморь сэргээж байдаг эд зүйлс байдаг. Төрийн сүлд, соёмбо. Нууц товчоо зохиол. Морин хуур. Төрсөн нутаг уул усны зураг/шороо, чулуу/ Улаан давс./ гадны хэрүүл тэмцэл, хар хэл амнаас хамгаалах /Улаан харгана./ гэрийн үүдэнд тавихад гэнэтийн гай барцад, халдлагаас хамгаална/Тулга./айл гэрийн гал голомт ариун байхыг/Хурганы арьс./айл гэрийн буян заяаг дууддаг /Дээлийн торго./ гэрийн эзэн эмэгтэйд нэг нэг дээл хийхээр хэмжээний /Эмээл хазаар ногт./ аль болох нүдэнд харагдах хүндтэй газраа байрлуулах/Уран шувууны үүр./ялангуяа нялх хүүхэдтэй айлд маш сайн/Дээжийн цөгц./ цай сүүний дээжээ өргөх цөгц байнга дүүрэн идээтэй байх нь айл гэрийн ажил үйлс буян хишигийг тогтоох/Даллаганы уут./айлын орлогын үүдийг нээх, идэж уух өмсөж зүүх, эд баялагаар элбэг байхын билэгдэл/Малын Шагай./ гэрийн эв нэгдэл, наадам наргиан дэлгэрэхийн билэгдэл/Монгол Авдар./ айлын буян хишгийг тогтоох /Авдарт элдсэн хурганы арьс, алд сур, таван өнгийн хадаг, шимийн охь а рхи, дөрвөн бэрхийн шагай, өөрийн улсын мөнгө зоос, арц ганга, хүж, таван төрлийн арвай будааны дээж зэргийг хадгалах нь эд баялаг хуран арвижихын билэгдэл хэмээн үздэг.Айлд байж болохгүй буюу хадгалах хэрэггүй зүйлс. Урагдсан хуучин хувцас гутал.Хагарсан цуурсан эмтэрхий аяга таваг, толь.Хуучин хогийн шүүр./нэгээс илүү жил болсон/Хүний бэлэглэсэн таагүй бэлэг дурсгалын зүйлс.Хэт муухай эвгүй амьтан хүний зураг хөрөг./ хэрүүл тэмцэл авчирдаг/Таагүй дурсамж сэдрээдэг эд эдлэл.Таних мэдэхгүй орны таагүй гэрэл зураг,бэлэг дурсгалын зүйлс.Мөлхөө цэцэг.Хэт хурц өнцөг бүхий тавилга зэрэг нь гэрт тань таагүй уур амьсгалыг бий болгодог.

Дараагийн мэдээ Дамдинсүрэн: Сайн эм 2 эрд нөхөрт гардаггүй, сайн эр 2 төрд зүтгэдэггүй Хятад цэрэг жигд эгнээгээр урагшилж байснаа гүвээний энгэр дээр байгаа хэдэн хүний голд Манлайбаатар Дамдинсүрэн өөрийн биеэр байгааг харуут алхаагаа сааруулж, удалгүй бүр зогсов. Баатрын буй гүвээний араас Монгол цэргийн хороодын бүх туг талын салхиар омог бардам дэрвэлзэх ажгуу. Манлайбаатар Дамдинсүрэнтэй тулгарсан тулалдаан бүртээ түүний овжин арганд автан цохигдож асан хятадууд энэ удаад шууд дөтлөн тулахаас халширав.  Хэдийгээр энд үлэмж тоотой хар цэргийн гол хүч хүрэлцэн ирсэн боловч арслан барс мэт догшин тулалддаг, арганд авталгүй зальжин бултдаг Монголчуудтай аль болох зайнаас үзэлцэх нь зөв гэж үзжээ. нгээд бүх үхэр бууныхаа галыг энгэр дээр нь Манлайбаатар морин дээрээ ташуур тулан хөндөлсөж буй гүвээний ар руу чиглүүлэв. Монгол цэргийн сүлд, тугнууд эргэлдэн намирч байгаа тэр газар руу хятадууд бараг хагас өдрийн турш тугалган мөндөр буулгажээ.  Нар гудайх үед их бууны буудлагын дор дөжирч, нэн удахгүй Монголчууд уулгалан орж ирнэ хэмээн бие сэтгэлээ эцэст нь тултал чангалж хүлээсэн хятад цэргүүд туйлдаж, өлсөж эхлэв.Гэвч байдал бахь байдгаараа. Манлайбаатар болон түүний хэдэн шадар үхэшгүй мэт суман үүлийг үл тоосон янзаараа. Тэсэхээ больсон хар цэргийнхэн буудлагаа түр завсарлаж, мантуу, будаан дээрээ шуугин овоорч эхэлжээ. Яг энэ мөчид талын салхиар омог нэмсэн түймэр хятад цэргийг нөмрөн орж ирсэн байна.  Хуурай өвсөнд ноцсон өршөөлгүй их галд хуйхлагдсан хятадууд юу байдгаа шидлэн санд мэнд зугтаах мөчид өмнөөс нь уухайн дуу хадаж, Монгол эрсийн ган сэлэм, яргай ташуур тосчээ.Нэг талаасаа зоргоороо цорволзох дөл, нөгөө талаасаа зоригоороо хатамжлах дайчдад шахагдсан хар цэрэг ямар ч эсэргүүцэлгүйгээр хиар цохиулсан байна. Монголчууд бол довтолсон ч, хориглосон ч ялгаагүй аюултай дайсан гэдгийг хятадууд ийн үзээгүйгээ үзэж, үхэр цамаа харайхдаа тун сайн ойлгосон гэдэг.Үнэн хэрэгтээ гүвээний ард цөөхөн Монгол цэрэг туг хиураа эргэлдүүлэн цогиж байсан бөгөөд гол хүч нь хятадууд тэдгээр тугтай байлдаж байх хойгуур алсуур тойрч салхин доор нь гарсан байж. Ингээд салхины дээрээс нь түймэр тавьж, салхин дороос нь өөрсдөө шахаж, тун ч хялбарханаар хятад цэргүүдийг хүйс тэмтэрч орхисон нь энэ.Энэ тулалдаанаар Манлайбаатар Дамдинсүрэн хятадуудад тэвчээр болон тактикын хичээлийг хавсарган заасан юм…  Шинэ долоо хоногийн ажил, үйлсээ даатгаж хийморийн сангаа сонсоорой.ХУРАЙ ХУРАЙ ХУРАЙХийморийн тарни “Гүндү сарва дүрүү хо базар аюухы сууха” энэ тарнийгуншиж яваа ямар ч хүмүүний хийморь үргэлж өөдрөг байдаг. ХИЙМОРИЙН САН Гайхамшигт адист шидийг.Хур мэт өршөөн зохиож
Лам, ядам, гурван эрдэнэ хийгээд.Баатар, дагинас, номын сахиулын чуулганаас.Егзөр миний хийморийг дээш босго!.Бурхны хүчээр харын омгийг дарж. Цагаан зүгийг ялуулж.Санасан тусыг сэтгэлчлэн бүтээе.Бүтээлийн дадрыг уулын оройд босгосноор. Егзөр миний хийморийг дээш босго!.  Бар мэт хүрхрэх хийморийг дээш босго!Гарьд мэт халих хийморийг дээш босго! Луу мэт хүржигнэх хийморийг дээш босго!Элдэв сангийн зайг шатаасан уул мэт утаа үүгээр.Хийморийн дарцгийг уулын оройд босгосноор.Ахуй үед хийморь доройтох гэмийг арилгаж. Уулын оргил мэт хийморийг дээш босго!.Хийморийг дээш босгосны баярт шүтэж.Явах, суух явдал мөр өгүүлж.Ярих тэргүүтэн юу өдүүлсэн бүгд.Сэтгэлд зохистой лянхуа цэцгийн үр болон наадах болтугай! Бар, арслан, гарьд, луу дөрвүүлээ нөхөрлөж.Хийморь, буяны тэмдэг гайхамшиг болсноор.Бид нарыг өдөр шөнө бүхэн авран зохиох бөгөөд.Үл зохилдох дайсны аймгийг ялах үйлсийг зохио!Шүтсэнээс миний амь бие, буян хишиг, хийморь  Зуны сар мэт арвижиж.Тус амгалангийн цагт.Цэнгэхийн өлзий оршиг!Ялангуяа миний нас, буян хийгээд.Цаг учрал, хийморь арван зүгт дэлгэр хийгээд.Ном, төрийн хэрэг тус бүхэн нь тотгоргүй.Зөндөөн бүтэхийн өлзий оршиг! Их монголын хутагт хувилгаад сан ЭЕРЭГ•••Номын баяраар долоон ном худалдаж авсан 19 настай залуу автомашины азтан болжээ.Төв талбайд гурван өдрийн турш болсон Үндэсний номын баяр өчигдөр өндөрлөлөө.Энэ удаагийн номын баярын онцлог нь “Alpha book” номын дэлгүүрээс азтан тодруулж, машин гардуулсан явдал байв. Тодруулбал 50 мянган төгрөгийн худалдан авалт тутам сугалаа нэг өгч,  машины хонжворт оролцоно хэмээн тус номын дэлгүүрээс зарласан. Тэгвэл тухайн автомашины азтан шалгарлааа. 7 ном худалдаж авсан 19 настай, амьдралд дөнгөж хөл тавьж буй залуу энэхүү автомашины эзнээр тодров.  ТА ЯАРААРАЙ:1400 ГАРУЙ АХМАДУУДАД ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ ХАРААНЫ ҮЗЛЭГ ОНОШИЛГОО ХИЙЖ, НҮДНИЙ ШИЛ ТААРУУЛЖ ӨГНӨБүгд Найрамдах Солонгос Улсын Нүдний шилний нийгэмлэгийн төлөөллүүдийг ЭМЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн дарга Ц.Эрдэмбилэг хүлээн авч уулзав. Тус нийгэмлэг нь жил бүр аль нэг улсад тухайн улсын иргэдийн нүдний харааг оношилж, харааны шил тааруулах сайн дурын хүмүүнлэгийн үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага аж.  Энэ удаад 2022 оны 9сарын 14-нөөс 24-ний хооронд манай улсад ирж ажиллах юм.Ажиллах хугацаандаа төрийн цэргийн болон хууль сахиулах байгууллагаас тэтгэвэр, чөлөөнд гарсан 1400 гаруй ахмадуудад харааны үзлэг оношилгоо хийж, тэдэнд харааны нүдний шил тааруулж өгөх юм.  Уулзалтын үеэр ЭМЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн дарга Ц.Эрдэмбилэг, сайн дурын үндсэн дээр манай оронд ирж, хүмүүнлэгийн ажил хийж байгаад талархлаа илэрхийлээд, нийт 13 ажилтан тус бүрт “Эрүүл мэндийн яамны медаль” гардуулав.Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Эрүүл мэндийн яамны 11-323002 болон 119 лавлах утаснаас авна уу.БАЯР ХҮРГЭЕ:Н.Наранхүү ДАШТ-ээс бахтай сайхан барилдаж хүрэл медаль хүртлээТӨГСГӨЛИЙГ САЙН ХИЙЛЭЭ ТӨРЧИХСӨН БАРИЛДДАГ ЗАЛУУ ЮМ ДАА Чөлөөт бөхийн төрлийг их л амархан харагдуулаад чөлөөтэй барилдах урлагийг нүдэнд дүүртэл харуулаад байгаа энэ залуу Белградын дэвжээнд ассан гал шиг дүрэлзсээр Дэлхийд нэрээ данслууллаа…🔥🔥🔥 Уян байна гэж юүгхүү урамтай байгааг нь хэлэх үү сэтгэл сэргээж мэдрэмж тулгасан саак барилдаануудыг хийсээр ийм амжилтанд хүрлээ дээ.🥉🥉🥉 Хэсгийн барилдаануудаас эхлээд хэзээний том аварга шиг оноо авах чадварыг ондоо түвшинд эзэмшсэн нь харагдаж байна лээ дээ…👍👍 Гаргасан амжилтаа давтчих,давуулчих гарцаагүй шаанстай залуу бол бөхийн чөлөөт барилдааны ОУХМастер Нармандахын НАРАНХҮҮ юм аа…  #JIGMED Чөлөөт бөхийн дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээн Сербийн нийслэл Белград хотод боллоо. Өнгөрсөн шөнө эрэгтэй төрлийн сүүлийн барилдаанууд болоход 61 кг жинд Монголын тамирчин Н.Наранхүү хүрэл медаль хүртлээ.  Хагас шигшээд Ираны Реза Ахмадали Атринагарчид ялагдсан тэрээр Болгарын Гиорги Валентинов Вангеловыг ялж насанд хүрэгчдийн дэлхийн аваргаас анх удаа хүрэл медаль хүртээд буй. Ийнхүү 2022 оны дэлхийн аваргаас эрэгтэй баг хоёр хүрэл, нэг мөнгө, эмэгтэй баг хоёр мөнгөн медаль хүртэв.  ШУУРХАЙ ”Нанмадол” хар салхи Япон руу чиглэж, ТҮГШҮҮР ЗАРЛАВНомхон далайд өнгөрсөн лхагва гарагт үүссэн “Нанмадол” хар салхи Япон улсыг чиглэж, тус улс өмнө нь зарлаж байгаагүй онцгой түгшүүр зарлалаа.Далайн хар салхины хүч 270 км/цаг аж. Хар салхи Японы Кюүшү арлыг чиглэж байгаа бөгөөд арлын зарим хэсэгт ширүүн бороо орох төлөвтэй байгааг  анхааруулсан байна.NHK телевизийн мэдээлснээр, арал даяар үерийн болон хөрсний гулгалтын аюулаас сэргийлж 100 мянга гаруй иргэнийг нүүлгэн шилжүүлэх зөвлөмж гарсан байна.Номхон далайн “Нанмадол” хар салхи нь маш хүчтэй шуурга, далайн өндөр давлагаа, үер усны эрсдэлийг бий болгоод байгаа юм.  НОЦТОЙ: Монголд үйл ажиллагаа эрхэлдэг хятадуудыг эсэргүүцэж тэмцвэл 2-8 жил хорино Х.Нямбаатар. Бүх зүйл оройтохоос өмнө ХУЖАА НАРЫГ ХӨӨХИЙГ ДЭМЖИЖ БАЙНА УУ? ДЭМЖИЖ БАЙВАЛ ТИЙМ ГЭЖ БИЧЭЭРЭЙ. Бүх зүйл оройтхоно дээ Монголд үйл ажиллагаа эрхэлдэг хятадуудыг эсэргүүцэж тэмцвэл 2-8 жил хорино Х.Нямбаатар 6.2.ыг эсэргүүцэж байна.Оруулсан хятадуудаа гарга !!!  ЦАХИМ ДАВАЛГААНД НЭГДЭЦГЭЭЕ. ХУЖАА НАР ХИЛ ХААСАН БАЙХАД Ч ХИЛ НЭВТЭРЧ БАЙНА, МАНАЙХААС ЯВДАГГҮЙ ТЭД ОХИДЫГ МИНЬ БУЗАРЛАЖ ГАЗРЫГ МИНЬ УХАЖ БАЙНА. КОВИД ТАРААСАН ӨМХИЙ ХУЖАА НАРЫГ ХӨӨХИЙГ ДЭМЖИЖ БАЙНА УУ? ДЭМЖИЖ БАЙВАЛ ЛАЙК, ШЭЙР ХИЙГЭЭРЭЙ, ТИЙМ ГЭЖ КОММЕНТ БИЧЭЭРЭЙ.  ЦАХИМ ДАВАЛГААНД НЭГДЭЦГЭЭЕ. ХУЖАА НАР ХИЛ ХААСАН БАЙХАД Ч ХИЛ НЭВТЭРЧ БАЙНА, МАНАЙХААС ЯВДАГГҮЙ ТЭД ОХИДЫГ МИНЬ БУЗАРЛАЖ ГАЗРЫГ МИНЬ УХАЖ БАЙНА. КОВИД ТАРААСАН ӨМХИЙ ХУЖАА НАРЫГ ХӨӨХИЙГ ДЭМЖИЖ БАЙНА УУ? ДЭМЖИЖ БАЙВАЛ ЛАЙК, ШЭЙР ХИЙГЭЭРЭЙ, ТИЙМ ГЭЖ КОММЕНТ БИЧЭЭРЭЙ.  ЦАХИМ ДАВАЛГААНД НЭГДЭЦГЭЭЕ. ХУЖАА НАР ХИЛ ХААСАН БАЙХАД Ч ХИЛ НЭВТЭРЧ БАЙНА, МАНАЙХААС ЯВДАГГҮЙ ТЭД ОХИДЫГ МИНЬ БУЗАРЛАЖ ГАЗРЫГ МИНЬ УХАЖ БАЙНА. КОВИД ТАРААСАН ӨМХИЙ ХУЖАА НАРЫГ ХӨӨХИЙГ ДЭМЖИЖ БАЙНА УУ? ДЭМЖИЖ БАЙВАЛ ЛАЙК, ШЭЙР ХИЙГЭЭРЭЙ, ТИЙМ ГЭЖ КОММЕНТ БИЧЭЭРЭЙ.  ЦАХИМ ДАВАЛГААНД НЭГДЭЦГЭЭЕ. ХУЖАА НАР ХИЛ ХААСАН БАЙХАД Ч ХИЛ НЭВТЭРЧ БАЙНА, МАНАЙХААС ЯВДАГГҮЙ ТЭД ОХИДЫГ МИНЬ БУЗАРЛАЖ ГАЗРЫГ МИНЬ УХАЖ БАЙНА. КОВИД ТАРААСАН ӨМХИЙ ХУЖАА НАРЫГ ХӨӨХИЙГ ДЭМЖИЖ БАЙНА УУ? ДЭМЖИЖ БАЙВАЛ ЛАЙК, ШЭЙР ХИЙГЭЭРЭЙ, ТИЙМ ГЭЖ КОММЕНТ БИЧЭЭРЭЙ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *